Tháng Tư 2, 2023

Quan sát hình vẽ sau và cho biết trên hình có bao nhiêu tam giác?

Quan sát hình vẽ sau và cho biết trên hình có bao nhiêu tam giác?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Hướng dẫn

Trên hình vẽ trên có các tam giác là:

ΔABE; ΔADE; ΔABD; ΔBCE; ΔDCE; ΔBCD; ΔABC; ΔACD

Vậy có tất cả 8 tam giác trên hình vẽ

Chọn đáp án C