Tháng Mười Một 28, 2021

Quan hệ bóc lột trong xã hội phong kiến phương Tây là quan hệ giữa

Quan hệ bóc lột trong xã hội phong kiến phương Tây là quan hệ giữa

A. Địa chủ và nông nô.

B. Địa chủ và nông nô.

C. Lãnh chúa và nông nô.

D. Lãnh chúa và nô lệ.

Hướng dẫn

Phần lớn đất đai được quý tộc và nhà thờ chia nhau chiếm đoạt (gọi là lãnh địa phong kiến). Chủ của lãnh địa gọi là lãnh chúa.Các lãnh chúa sống nhàn rỗi, xa hoa, họ bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô

Người sản xuất chính trong lãnh địa là nông nô, họ gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.

→ Quan hệ bóc lột trong xã hội phong kiến phương Tây là quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô.

Đáp án cần chọn là: C