Tháng Mười Một 28, 2021

Phương thức bóc lột chủ yếu dưới chế độ phong kiến là

Phương thức bóc lột chủ yếu dưới chế độ phong kiến là

A. Bóc lột thông qua địa tô

B. Bóc lột thông qua tô hiện vật

C. Bóc lột thông qua tô lao dịch

D. Bóc lột thông qua tô tiền

Hướng dẫn

Đáp án: A