Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung nổi bật của các quốc gia phong kiến phương Đông?

Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung nổi bật của các quốc gia phong kiến phương Đông?

A. Chế độ phong kiến hình thành sớm

B. Phát triển qua hai giai đoạn: Phân quyền và tập quyền

C. Rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng khoảng thế kỉ XVIII – XIX

D. Hầu hết đều bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây

Hướng dẫn

Đáp án: B