Tháng Tư 2, 2023

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

A. 1/2

B. 1/4

C. 3/4

D. 5/8

Hướng dẫn

Quan sát hình vẽ ta thấy nếu chia hình tròn làm 4 phần thì phần tô màu chiếm 3 phần

Vậy phân số biểu diễn phần tô màu là 3/4

Chọn đáp án C