Tháng Sáu 5, 2023

Phân tích đa thức thành nhân tử \(8{x^3} – 27 + 2x\left( {3 – 2x} \right)\)

Phân tích đa thức thành nhân tử

\(8{x^3} – 27 + 2x\left( {3 – 2x} \right)\)

A. \(\left( {3 – 2x} \right)\left( {4{x^2} + 4x + 9} \right)\)

B. \(\left( {3 – 2x} \right)\left( {4{x^2} + 4x – 9} \right)\)

C. \(\left( {2x – 3} \right)\left( {4{x^2} + 4x – 9} \right)\)

D. \(\left( {2x – 3} \right)\left( {4{x^2} + 4x + 9} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \({A^3} – {B^3} = \left( {A – B} \right)\left( {{A^2} + AB + {B^2}} \right)\) để tạo nhân tử chung \(2x – 3\).

Lời giải chi tiết:

\(8{x^3} – 27 + 2x\left( {3 – 2x} \right)\)

\(\begin{array}{l} = {\left( {2x} \right)^3} – {3^3} + 2x\left( {3 – 2x} \right)\\ = \left( {2x – 3} \right)\left( {4{x^2} + 6x + 9} \right) – 2x\left( {2x – 3} \right)\\ = \left( {2x – 3} \right)\left( {4{x^2} + 6x + 9 – 2x} \right)\\ = \left( {2x – 3} \right)\left( {4{x^2} + 4x + 9} \right)\end{array}\)

Chọn D.