Tháng Tư 2, 2023

Phân số 47/100 được viết dưới dạng phần trăm là:

Phân số 47/100 được viết dưới dạng phần trăm là:

A. 4,7%

B. 47%

C. 0,47%

D. 470%

Hướng dẫn

Ta có: 47/100 = 47%

Chọn đáp án B