Tháng Mười Một 27, 2021

Để trung hòa 5,84 gam dung dịch HCl 25% người ta dùng dung dịch chứa 3,42 gam M(OH)$_{2}$ (M là một kim loại kiềm thổ). Tìm công thức M(OH)$_{2}$.

(Phần dành cho ban nâng cao)

Để trung hòa 5,84 gam dung dịch HCl 25% người ta dùng dung dịch chứa 3,42 gam M(OH)$_{2}$ (M là một kim loại kiềm thổ). Tìm công thức M(OH)$_{2}$.

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình tìm số mol M(OH)$_{2}$, từ đó tính được khối lượng mol của M(OH)$_{2}$ suy ra M.

Lời giải chi tiết:

PTHH: M(OH)$_{2 }$+ 2HCl → MCl$_{2 }$+ 2H$_{2}$O

Ta có m$_{HCl }$= 5,84.25% = 1,46 gam suy ra n$_{HCl }$= 0,04 mol

Theo PTHH: n$_{M(OH)2 }$= ½.n$_{HCl }$= ½ . 0,04 = 0,02 mol

Suy ra M$_{M(OH)2 }$= m/n = 3,42 : 0,02 = 171

Suy ra M + 34 = 171 => M = 137 g/mol nên M là Ba.

Vậy M(OH)$_{2}$ là Ba(OH)$_{2}$.