Tháng Mười 19, 2021

Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?

Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?
A. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương
B. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm
C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.
Đáp án cần chọn là: A