Tháng Mười 18, 2021

: Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen I$^{A}$ quy định, nhóm máu B do gen I$^{B}$ quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Biết rằng I$^{A}$ và I$^{B}$ là trội hoàn toàn so với I$^{O}$, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Con của bố mẹ nào có kiểu gen dưới đây sẽ không có kiểu hình: mắt xanh, tóc thẳng, nhóm máu O

: Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm
máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen I$^{A}$ quy định, nhóm máu B do gen
I$^{B}$ quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB
tương ứng với kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Biết rằng I$^{A}$ và I$^{B}$ là trội
hoàn toàn so với I$^{O}$, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc
thể thường đồng dạng khác nhau. Con của bố mẹ nào có kiểu gen dưới đây sẽ không có kiểu hình:
mắt xanh, tóc thẳng, nhóm máu O
A. bố AaBbI$^{A}$I$^{O}$, mẹ AabbI$^{A}$I$^{O}$
B. bố AaBbI$^{A}$I$^{B}$, mẹ aabbI$^{B}$I$^{O}$
C. bố aaBbI$^{A}$I$^{O}$, mẹ AaBbI$^{B}$I$^{O}$
D. bố AaBbI$^{B}$I$^{O}$, mẹ AaBbI$^{O}$I$^{O}$

Hướng dẫn

Phép lai B không cho KH đời con có nhóm máu O → loại
Đáp án cần chọn là: B