Tháng Mười 22, 2021

: Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen I$^{A}$ quy định, nhóm máu B do gen I$^{B }$quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Biết rằng I$^{A}$ và I$^{B}$ là trội hoàn toàn so với I$^{O}$, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B, mẹ mắt xanh, tóc quăn, nhóm máu A, con mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu O. Kiểu gen có thể của bố mẹ là:

: Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng. Liên quan đến nhóm
máu có 4 kiểu hình, trong đó nhóm máu A do gen I$^{A}$ quy định, nhóm máu B do gen
I$^{B }$quy định, nhóm O tương ứng với kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB
tương ứng với kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Biết rằng I$^{A}$ và I$^{B}$ là trội
hoàn toàn so với I$^{O}$, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc
thể thường đồng dạng khác nhau. Bố mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu B, mẹ mắt xanh, tóc quăn,
nhóm máu A, con mắt đen, tóc thẳng, nhóm máu O. Kiểu gen có thể của bố mẹ là:
A. bố AabbI$^{B}$I$^{O}$, mẹ aaBBI$^{A}$I$^{O}$
B. bố AabbI$^{B}$I$^{O}$, mẹ aaBbI$^{A}$I$^{O}$
C. bố AAbbI$^{B}$I$^{O}$, mẹ aaBBI$^{A}$I$^{O}$
D. B, C đúng

Hướng dẫn

P: Mắt đen x mẹ xanh → F1: Mắt đen → P: Aa x aa
P: tóc thẳng x tóc quăn → F1: tóc thằng → P: bb x Bb
P: nhóm máu B x Nhóm máu A → F1: Nhóm máu O → P: I$^{B}$I$^{O }$X
I$^{A}$I$^{O}$
→ bố AabbI$^{B}$I$^{O}$, mẹ aaBbI$^{A}$I$^{O}$
Đáp án cần chọn là: B