Tháng Bảy 2, 2022

Ở đại hội đảng viên, những ai có quyền đề cử đảng viên chính thức của chi, đảng bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên?

Ở đại hội đảng viên, những ai có quyền đề cử đảng viên chính thức của chi, đảng bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên?

A. Đảng viên chính thức.

B. Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời, đảng viên dự bị.

C. Đảng viên chính thức, đảng viên dự bị.

D. Đại biểu được mời dự đại hội.

Chọn đáp án là B