Tháng Mười 23, 2021

NST tồn tại trong tế bào có vai trò?

NST tồn tại trong tế bào có vai trò?
A. Lưu giữ thông tin di truyền.
B. Bảo quản thông tin di truyền.
C. Truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ.
D. Tất cả các chức năng trên.

Hướng dẫn

NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN có vai trò quan trọng đối với sự di truyền:
Việc tập hợp ADN thành NST có vai trò lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền trong tế bào.
Sự tự sao của ADN đưa đến sự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen qui định tính trạng được di
truyền qua các thế hệ.
Đáp án cần chọn là: D