Tháng Mười 22, 2021

: Câu nào sau đây không đúng?

: Câu nào sau đây không đúng?
A. Crômatit chính là NST đơn.
B. Có bao nhiêu NST, sẽ có bấy nhiêu tâm động.
C. Mỗi NST có dạng kép đều có hai crômatit.
D. Mỗi NST ở trạng thái kép hay đơn đều chỉ có một tâm động.

Hướng dẫn

Crômatit là nhiễm sắc tử chị em trong mỗi NST kép, NST đơn không được gọi là crômatit.
Đáp án cần chọn là: A