Tháng Mười 23, 2021

Bộ phận nào sau đây của NST là vị trí quan trọng mà sợi tơ của thoi phân bào sẽ bám vào và kéo về các cực trong qúa trình phân bào?

Bộ phận nào sau đây của NST là vị trí quan trọng mà sợi tơ của thoi phân bào sẽ bám vào và kéo
về các cực trong qúa trình phân bào?
A. Tâm động.
B. Eo cấp 1.
C. Hai cánh.
D. Eo cấp 2.

Hướng dẫn

Tâm động có vai trò: là vị trí liên kết của thoi vô sắc với NST, đảm bảo NST di chuyển về các cực của
tế bào trong quá trình phân bào.
Đáp án cần chọn là: A