Tháng Ba 1, 2024

Những điểm cách 0 ba đơn vị là:

Những điểm cách 0 ba đơn vị là:

A. 3 và -3

B. 2 và -2

C. 2 và -3

D. 3 và -2

Hướng dẫn

Điểm nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 ba đơn vị là: 3.

Điểm nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 ba đơn vị là: -3.

Chọn đáp án A.