Tháng Ba 21, 2023

Cho tập hợp A = {-3; 2; 0; -1; 5; 7}. Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A:

Cho tập hợp A = {-3; 2; 0; -1; 5; 7}. Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A:

A. B = {3; -2; 0; 1; -5; -7}

B. B = {3; -2; 0; -5; -7}

C. B = {3; -2; 0; 1; -5; 7}

D. B = {-3; 2; 0; 1; -5; -7}

Hướng dẫn

Số đối của -3 là 3; số đối của 2 là -2 ; số đối của 0 là 0; số đối của – 1 là 1; số đối của 5 là -5 ; số đối của 7 là -7.

Nên tập hợp B = {3; -2; 0; 1; -5; -7}

Chọn đáp án A.