Tháng Mười 23, 2021

Nhiễm sắc tử chị em có

Nhiễm sắc tử chị em có
A. Nguồn gốc khác nhau: 1 từ bố, 1 từ mẹ
B. Là 2 phần của phân tử ADN ban đầu.
C. Có trình tự gen gần giống nhau, chỉ khác 1 số điểm nhỏ
D. Giống nhau hoàn toàn

Hướng dẫn

Các NST đơn nhân đôi thành NST kép, mỗi NST kép gồm 2 cromatit (nhiễm sắc tử chị em) giống
nhau hoàn toàn.
Đáp án cần chọn là: D