Tháng Mười 17, 2021

: Bộ Nhiễm sắc thể chứa các cặp NST tương đồng là bộ NST

: Bộ Nhiễm sắc thể chứa các cặp NST tương đồng là bộ NST
A. tứ bôi (4n).
B. đơn bội (n).
C. tam bội (3n).
D. lưỡng bội (2n).

Hướng dẫn

Bộ Nhiễm sắc thể chứa các cặp NST tương đồng là bộ NST lưỡng bội (2n).
Đáp án cần chọn là: D