Tháng Mười 22, 2021

Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:
A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ
B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
C. Luôn co ngắn lại
D. Luôn luôn duỗi ra

Hướng dẫn

Trong các tế bào sinh dưỡng NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
Đáp án cần chọn là: B

: Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

: Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:
A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ
B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
C. Luôn co ngắn lại
D. Luôn luôn duỗi ra

Hướng dẫn

Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là: Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
Đáp án cần chọn là: B