Tháng Mười 19, 2021

Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:

Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
A. Biến đổi hình dạng
B. Tự nhân đôi
C. Trao đổi chất
D. Co, duỗi trong phân bào

Hướng dẫn

NST có khả năng tự nhân đôi nhờ sự tự nhân đôi của phân tử ADN mà thông tin di truyền được
truyền từ tế bào này sang tế bào khác
Đáp án cần chọn là: B