Tháng Tư 15, 2024

Nhật ký trong tù của HCM được viết theo bút pháp nào sau đây? Bút pháp tả thực Bút pháp trữ tình Bút pháp châm biếm, tự hào Tất cả các bút pháp trên Dữ kiện a, b

Nhật ký trong tù của HCM được viết theo bút pháp nào sau đây?

  • Bút pháp tả thực
  • Bút pháp trữ tình
  • Bút pháp châm biếm, tự hào
  • Tất cả các bút pháp trên
  • Dữ kiện a, b