Tháng Bảy 7, 2022

Những hành vi vi phạm nào sau đây không được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật của Đảng?

Những hành vi vi phạm nào sau đây không được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật của Đảng?

A. Vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

B. Vi phạm về chính trị nội bộ.

C. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

D. Tất cả các đáp án trên.

Chọn đáp án là D