Tháng Mười 19, 2021

: Nguyên phân khác giảm phân ở điểm nào?

: Nguyên phân khác giảm phân ở điểm nào?
A. Một lần phân đôi NST và một lần tạo thoi vô sắc
B. Tách tâm động ở kỳ giữa
C. Tách cặp NST đồng dạng ở kỳ giữa
D. Có 2 lần tạo thoi vô sắc và phân chia NST

Hướng dẫn

Nguyên phân khác giảm phân ở điểm chỉ có một lần phân đôi NST và một lần tạo thoi vô sắc ở kỳ
đầu
Đáp án cần chọn là: A