Tháng Mười 19, 2021

: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Theo thứ tự sẽ có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép ở kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II của một tế bào ở loài này?

: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Theo thứ tự sẽ có bao nhiêu nhiễm sắc thể kép ở
kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II của một tế bào ở loài này?
A. 8 và 4.
B. 16 và 8.
C. 8 và 0.
D. 4 và 0.

Hướng dẫn

Ở kỳ đầu I, trong tế bào có 2n = 8 NST kép.
Trong kỳ đầu II, mỗi tế bào có n = 4 NST kép.
Đáp án cần chọn là: A