Tháng Mười 17, 2021

Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn?

Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó
có bao nhiêu NST đơn?
A. 2
B. 4
C. 8
D. 16

Hướng dẫn

Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào có n NST kép đang phân li về 2
cực.
Tế bào có 2n NST đơn = 8.
Đáp án cần chọn là: C