Tháng Mười 22, 2021

Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Theo thứ tự sẽ có bao nhiêu crômatit ở kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II của một tế bào ở loài này?

Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Theo thứ tự sẽ có bao nhiêu crômatit ở kì đầu
giảm phân I và kì đầu giảm phân II của một tế bào ở loài này?
A. 8 và 4.
B. 16 và 0.
C. 16 và 8.
D. 32 và 16.

Hướng dẫn

Mỗi NST kép có 2 cromatit, ở kỳ đầu I, trong tế bào có 2n = 8 NST kép → 16 cromatit.
Trong kỳ đầu II, mỗi tế bào có n = 4 NST kép → 8 cromatit.
Đáp án cần chọn là: C