Tháng Mười Một 28, 2021

Người sáng lập nên đạo Phật ở Ấn Độ là

Người sáng lập nên đạo Phật ở Ấn Độ là

A. Bimbisara

B. Asôca

C. Sít-đác-ta (Sakya Muni).

D. Gúpta

Hướng dẫn

Ở Bắc Ấn Độ, thành phố Ki-pi-la-va-xtu là quê hương của nhà hiền triết Sít-đác-ta, sau trở thành Phật tổ, hiệu là Sa-ky-a Mu-ni (Thích Ca Mâu Ni).

Đáp án cần chọn là: C