Tháng Mười Một 28, 2021

Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

A. Thời vua Bimbisara

B. Thời vua Asôca

C. Vương triều Gúpta

D. Vương triều Hácsa

Hướng dẫn

Đạo Phật được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua A-sô-ca, tiếp tục dưới các triều đại Gúp – ta và Hác – sa, đến thế kỉ VII.

Đáp án cần chọn là: B