Tháng Mười Một 28, 2021

Hinđu giáo là tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ, còn có tên gọi khác là:

Hinđu giáo là tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ, còn có tên gọi khác là:

A. Ixlam giáo

B. Phật giáo

C. Ấn Độ giáo

D. Cơ đốc giáo

Hướng dẫn

Hinđu giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ, còn có tên gọi khác là Ấn Độ giáo.

Đáp án cần chọn là: C