Tháng Mười Một 27, 2021

Đến vương triều nào, miền Bắc Ấn Độ được thống nhất trở lại bước vào một thời kì mới, thời kì phát triển cao và rất đặt sắc của lịch sử Ấn Độ?

Đến vương triều nào, miền Bắc Ấn Độ được thống nhất trở lại bước vào một thời kì mới, thời kì phát triển cao và rất đặt sắc của lịch sử Ấn Độ?

A. Vương triều hồi giáo Đê-Li

B. Vương triều Gúp-ta

C. Vương triều A-sô-ca

D. Vương triều Hác-sa

Hướng dẫn

Đầu Công nguyên, miền Bắc Ấn Độ đã được thống nhất lại, bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ – thời Vương triều Gúp-ta.

Đáp án cần chọn là: B