Tháng Mười Một 28, 2021

Người sáng lập đạo Phật là

Người sáng lập đạo Phật là

A. Bimbisara

B. Asôca

C. Sít-đác-ta (Sakya Muni)

D. Gúpta

Hướng dẫn

Đáp án: C