Tháng Mười Một 28, 2021

Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

A. Thời vua Bimbisara

B. Thời vua Asôca

C. Vương triều Gúpta

D. Vương triều Hácsa

Hướng dẫn

Đáp án: B