Tháng Bảy 7, 2022

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới, Đảng ta khẳng định quan điểm nào sau đây ?

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới, Đảng ta khẳng định quan điểm nào sau đây ?

A. Công tác Dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể tham mưu và nòng cốt.

B. Công tác Dân vận là trách nhiệm của Ban Dân vận và Mặt trận, đoàn thể các cấp.

C. Công tác Dân vận do Đảng lãnh đạo; Dân vận tham mưu, Mặt trận và đoàn thể tổ chức thực hiện.

D. Công tác Dân vận là trách nhiệm của Mặt trận, đoàn thể và tất cả đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân.

Chọn đáp án là A