Tháng Tư 15, 2024

Ngày 23/01/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN được ký tắt giữa: Đại diện chính phủ VN Dân chủ cộng hòa và Hoa Kỳ Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam VN và Hoa Kỳ Đại diện chính phủ VN dân chủ cộng hòa và VN cộng hòa. Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam VN và Việt nam Cộng hòa

Ngày 23/01/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN được ký tắt giữa:

  • Đại diện chính phủ VN Dân chủ cộng hòa và Hoa Kỳ
  • Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam VN và Hoa Kỳ
  • Đại diện chính phủ VN dân chủ cộng hòa và VN cộng hòa.
  • Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam VN và Việt nam Cộng hòa