Tháng Tư 19, 2024

Ngày 20/3/1951 trong dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội thanh niên xung phong 312 tại Nà Cù – Bắc Cạn. Bác có mấy câu thơ tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy đọc nguyên văn các câu thơ đó? Đáp: “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên”

Ngày 20/3/1951 trong dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội thanh niên xung phong 312 tại Nà Cù – Bắc Cạn. Bác có mấy câu thơ tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy đọc nguyên văn các câu thơ đó?

Đáp: “Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”