Tháng Ba 29, 2023

Ngày 20/3/1947 Bác đã dùng bút danh gì khi ký trong tác phẩm “Đời sống mới?” Đáp: Tân Sinh

Ngày 20/3/1947 Bác đã dùng bút danh gì khi ký trong tác phẩm “Đời sống mới?”

Đáp: Tân Sinh