Tháng Ba 29, 2023

Ngày 08/9/1945 Chủ tịch chính phủ lâm thời nước VN Dân chủ cộng hòa đã ra sắc lệnh số 14 về cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Theo sắc lệnh này, tất cả công dân VN , cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên (trừ những người đã bị tước mất công quyền và những người trí óc không bình thường) có quyền gì? Có quyền tuyển cử Có quyền ứng cử Có quyền tuyển cử và ứng cử Có quyền tham gia tổ chức cuộc bầu cử

Ngày 08/9/1945 Chủ tịch chính phủ lâm thời nước VN Dân chủ cộng hòa đã ra sắc lệnh số 14 về cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Theo sắc lệnh này, tất cả công dân VN , cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên (trừ những người đã bị tước mất công quyền và những người trí óc không bình thường) có quyền gì?

  • Có quyền tuyển cử
  • Có quyền ứng cử
  • Có quyền tuyển cử và ứng cử
  • Có quyền tham gia tổ chức cuộc bầu cử