Tháng Mười 26, 2021

: Người ở nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$,$^{ }$I$^{B}$, I$^{O}$ quy định, nhóm máu A được quy định bởi các gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. Người em lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A. Xác định kiểu gen quy định nhóm máu của 2 chị em?

: Người ở nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$,$^{ }$I$^{B}$, I$^{O}$
quy định, nhóm máu A được quy định bởi các gen I$^{A}$I$^{A}$,
I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen
I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi các kiểu
gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen
I$^{A}$I$^{B}$. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh
được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. Người em lấy chồng có nhóm
máu B sinh được một con trai có nhóm máu A. Xác định kiểu gen quy định nhóm máu của 2 chị em?
A. I$^{A}$I$^{O}$
B. I$^{A}$I$^{B}$
C. I$^{B}$I$^{O}$
D. I$^{A}$I$^{A}$

Hướng dẫn

– Người chị có chồng nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B → Con trai nhận I$^{B
}$từ mẹ và I$^{O }$từ bố
– Người em lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A → Con trai nhận
I$^{A }$từ mẹ và I$^{O }$từ bố
→ Hai chị em có nhóm máu AB
Đáp án cần chọn là: B