Tháng Mười 23, 2021

: Người ở nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$,$^{ }$I$^{B}$, I$^{O}$ quy định, nhóm máu A được quy định bởi các gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. Người em lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A, xác định kiểu gen của chồng người em?

: Người ở nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$,$^{ }$I$^{B}$, I$^{O}$
quy định, nhóm máu A được quy định bởi các gen I$^{A}$I$^{A}$,
I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen
I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi các kiểu
gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen
I$^{A}$I$^{B}$. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh
được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. Người em lấy chồng có nhóm
máu B sinh được một con trai có nhóm máu A, xác định kiểu gen của chồng người em?
A. I$^{A}$I$^{O}$
B. I$^{B}$I$^{O}$
C. I$^{A}$I$^{A}$
D. I$^{A}$I$^{B}$

Hướng dẫn

– Người chị có chồng nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B → Con trai nhận I$^{B
}$từ mẹ và I$^{O }$từ bố
– Người em lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A → Con trai nhận
I$^{A }$từ mẹ và I$^{O }$từ bố
→ Hai chị em có nhóm máu AB
Chồng người em có nhóm máu B sinh con trai nhóm máu A → Người con trai nhận I$^{A}$ từ
mẹ và I$^{O}$ từ bố → Chồng người em có KG I$^{B}$I$^{O }$
Đáp án cần chọn là: B

: Người ở nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$,$^{ }$I$^{B}$, I$^{O}$ quy định, nhóm máu A được quy định bởi các gen I$^{A}$I$^{A}$, I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen I$^{A}$I$^{B}$. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. Người em lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A, xác định kiểu gen của chồng người chị?

: Người ở nhóm máu ABO do 3 gen alen I$^{A}$,$^{ }$I$^{B}$, I$^{O}$
quy định, nhóm máu A được quy định bởi các gen I$^{A}$I$^{A}$,
I$^{A}$I$^{O}$, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen
I$^{B}$I$^{B}$, I$^{B}$I$^{O}$, nhóm máu O được quy định bởi các kiểu
gen I$^{O}$I$^{O}$, nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen
I$^{A}$I$^{B}$. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu A sinh
được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. Người em lấy chồng có nhóm
máu B sinh được một con trai có nhóm máu A, xác định kiểu gen của chồng người chị?
A. I$^{A}$I$^{O}$
B. I$^{B}$I$^{O}$
C. I$^{A}$I$^{A}$
D. I$^{A}$I$^{B}$

Hướng dẫn

– Người chị có chồng nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B → Con trai nhận I$^{B
}$từ mẹ và I$^{O }$từ bố
– Người em lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A → Con trai nhận
I$^{A }$từ mẹ và I$^{O }$từ bố
→ Hai chị em có nhóm máu AB
Chồng người chị có nhóm máu A sinh con trai nhóm máu B (I$^{B}$I$^{O}$) và con gái
nhóm máu A → Người con gái nhận I$^{A}$ từ bố và từ mẹ → Chồng người chị có KG
I$^{A}$I$^{O }$
Đáp án cần chọn là: A