Tháng Mười 17, 2021

B: Hoa kép; b: Hoa đơn. DD: Hoa đỏ; Dd: Hoa hồng; dd: Hoa trắng. Phép lai nào không xuất hiện hoa đơn, màu trắng ở thế hệ sau ?

B: Hoa kép; b: Hoa đơn.
DD: Hoa đỏ; Dd: Hoa hồng; dd: Hoa trắng.
Phép lai nào không xuất hiện hoa đơn, màu trắng ở thế hệ sau ?
A. BbDd × Bbdd
B. BBDD × bbdd; BBDD × BBdd
C. Bbdd × bbdd
D. bbDd × Bbdd.

Hướng dẫn

Hoa đơn, màu trắng có kiểu gen bbdd
→ Phép lai không tạo ra kiểu gen bbdd là B. BBDD × bbdd; BBDD × BBdd
Đáp án cần chọn là: B