Tháng Năm 26, 2022

Nếu \(x = \frac{a}{b};\,y = \frac{c}{d}\,\left( {b,d \ne 0} \right)\) thì tích \(x.y\) bằng

Nếu \(x = \frac{a}{b};\,y = \frac{c}{d}\,\left( {b,d \ne 0} \right)\) thì tích \(x.y\) bằng

A. \(\frac{{a.d}}{{b.c}}\)

B. \(\frac{{a.c}}{{b.d}}\)

C. \(\frac{{a + c}}{{b + d}}\)

D. \(\frac{{a + d}}{{b + c}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng qui tắc nhân hai số hữu tỉ.

Với \(x = \frac{a}{b};\,y = \frac{c}{d}\,\left( {b,d \ne 0} \right)\) ta có: \(x.y = \frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\) .

Chọn B.