Tháng Ba 31, 2023

Nếu bệ hạ muốn hàng xin chém đầu thần trước đã rồi hãy hàng”. Câu nói này của ai? Trần Hưng Đạo

Nếu bệ hạ muốn hàng xin chém đầu thần trước đã rồi hãy hàng”. Câu nói này của ai?

Trần Hưng Đạo