Tháng Mười 19, 2021

Muốn tránh thai, chúng ta cần nắm vững nguyên tắc nào dưới đây ?

Muốn tránh thai, chúng ta cần nắm vững nguyên tắc nào dưới đây ?
A. Tránh không để tinh trùng gặp trứng
B. Ngăn cản trứng chín và rụng
C. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Muốn tránh thai, chúng ta cần:
– Tránh không để tinh trùng gặp trứng
– Ngăn cản trứng chín và rụng
– Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh
Đáp án cần chọn là: D