Tháng Mười 19, 2021

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh?

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh?
A. Thắt ống dẫn tinh
B. Đặt vòng tránh thai
C. Cấy que tránh thai
D. Sử dụng bao cao su

Hướng dẫn

Đặt vòng tránh thai làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.
Đáp án cần chọn là: B