Tháng Bảy 7, 2022

Một xin rửa sạch nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này” Hãy cho biết 4 câu trên liên quan đến cuộc khởi nghĩa nào ở nước ta? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”

Hãy cho biết 4 câu trên liên quan đến cuộc khởi nghĩa nào ở nước ta?

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.