Tháng Sáu 5, 2023

Một tam giác đều có độ dài cạnh bằng 12,5 cm. Độ dài đường trung bình của tam giác đó là:

Một tam giác đều có độ dài cạnh bằng 12,5 cm. Độ dài đường trung bình của tam giác đó là:

A. 37,5cm

B. 6,3cm

C. 6,25cm

D. 12,5cm

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất: đường trung bình của tam giác bằng một nửa cạnh đáy.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Độ dài đường trung bình của tam giác là: 12,5 : 2 = 6,25cm.

Chọn C.