Tháng Sáu 5, 2023

Hãy chọn câu đúng:

Hãy chọn câu đúng:

A. Điểm đối xứng với A qua đường thẳng d là A

B. Điểm đối xứng với K qua đường thẳng d là K

C. Điểm đối xứng với A qua đường thẳng d là K

D. Điểm đối xứng với Q qua đường thẳng d là Q

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa hai điểm đối xứng nhau qua trục: hai điểm A, A’ được gọi là đối xứng nhau qua d nếu d là đường trung trực của AA’ .

Lời giải chi tiết:

Ta thấy rằng d vuông góc với AK tại trung điểm M của AK , do đó d là đường trung trực của đoạn AK . Cho nên A và K đối xứng nhau qua d .