Tháng Mười 22, 2021

Mô liên kết gồm

Mô liên kết gồm
A. các tế bào liên kết rải rác trong chất nền, có chức năng tạo ra bộ khung cơ thể, neo giữ các cơ
quan.
B. các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
C. các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.
D. các tế bào xếp sít nhau có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.

Hướng dẫn

Mô liên kết gồm: các tế bào liên kết nằm rải rác trong chất nền.
Có chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan.
Đáp án cần chọn là: A