Tháng Mười 22, 2021

Mô biểu bì có đặc điểm chung là:

Mô biểu bì có đặc điểm chung là:
A. Xếp xít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan
B. Liên kết các tế bào nằm rải rác trong cơ thể
C. Có khả năng co dãn tạo nên sự vận động.
D. Tiếp nhận kích thích và xử lý thông tin.

Hướng dẫn

Các mô biểu bì gồm các tế bào xếp sít nhau, phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan.
Đáp án cần chọn là: A